Marcus Assistans

Assistent

Att arbeta som personlig assistent hos Marcus Assistans

Marcus assistans ställer mycket höga och specifika krav på den personliga assistansen. Marcus assistans AB vet att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. Assistenterna ska finnas där som en hjälp i vardagen - och på samma gång visa både respekt och professionalitet. Empatisk kommunikation, lyhördhet, respekt, omtanke och människovärde ska genomsyra hela verksamheten. Assistenterna ska och måste vara stödjande och lyhörda - egenskaper som är extra viktiga när vi arbetar i en annan människas hemmiljö - samtidigt som assistenterna ofta befinner sig i både känsliga och privata situationer. Ofta finns där också anhöriga till brukaren som assistenterna ska visa hänsyn till och ha ett fungerande samspel med. För att möjliggöra detta har vi utbildningsdagar där den personliga assistenten ska få förståelse för den funktionshindrade personens villkor och dagliga liv samt vikten av ett gott bemötande och god kommunikation med både brukare och anhöriga samt i de fall det är aktuellt kunskap om barnkonventionen.

Lex Sarah

Du som arbetar som personlig assistent är skyldig att anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, såsom övergrepp, våld och hot eller vanvård, enligt Lex Sarah. Anmälan gör du till din närmaste chef.

Barn som far illa

Personliga assistenter som arbetar med barn är som alla andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn skyldiga att genast anmäla till berörda myndigheter om man misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

De som erbjuds arbete som personlig assistent med barn hos Marcus assistans måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tystnadsplikten

Du som är anställd hos Marcus assistans som personlig assistent är skyldig att följa LSS bestämmelser. Det innebär att du inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet.

Det är förbjudet att lämna ut uppgifter oavsett om det sker muntligt eller genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen röjs på annat sätt. Om du i ditt arbete har tillgång till handlingar som rör enskilda personer måste handlingarna förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga.

Förbud gäller även efter anställningens eller verksamhetens upphörande. Den som bryter
mot förbudet kan straffas för brott mot tystnadsplikt. Observera att detta även kan gälla
för styrelsemedlemmar eller medlemmar i en förening som aktivt deltar i verksamheten så att de kommer i kontakt med sådan information som faller inom lagens ram.

Tystnadsplikten enligt kollektivavtalet innebär bland annat tystnadsplikt rörande brukarens angelägenheter. Tystnadsplikt gäller för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Hit räknas hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt. Även adresser, telefonnummer, datalistor, tal- och videoband samt bilder omfattas av tystnadsplikt. Kontakta din arbetsledare eller chef om massmedia vill ha
uppgifter, göra reportage m.m.

Tystnadsplikt gäller också i vissa fall för uppgifter om andra personer som arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om.